Obraz szkoły

Szkoła – jak wielki pomnik z kamienia,

Co śnił się kiedyś w śmiałych marzeniach.

Tu tysiącletnia mowa ojczysta 

Wśród białych murów nową ma przystań.

Otwórzmy książki i niech z czytanek

Słowa jak fale płyną wiślane.

Słowa jak dęby szumią wiekowe       

O tym co dawne, o tym co nowe.”

 

 Obraz  Szkoły Podstawowej  im. płk L. Głowackiego w Janowie

Szkoła Podstawowa w Janowie tętni życiem. Jest sercem i dumą lokalnej społeczności. Zawsze otwarta dla uczniów, rodziców, przyjaciół oraz społeczności lokalnej pozwala nie tylko zgłębiać wiedzę, ale także realizować marzenia, zainteresowania i pasje…

W marcu 1993 roku ze względu na zły stan techniczny budynku zamknięta została Szkoła Podstawowa w Ruszkach. Ponad 100 uczniów zaczęto dowozić autobusem szkolnym do Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie. Decyzję o budowie nowej szkoły w Janowie – Ruszkach, władze gminy podjęły w 1993 roku i w ciągu niespełna 3 lat wybudowano i oddano do użytku obecny budynek. Dnia 2 stycznia 1996 roku w nowo otwartym budynku naukę rozpoczęli uczniowie klas I-III i dzieci w oddziale przedszkolnym, a od II semestru uczniowie klas IV-VII. Klasa VIII – decyzją rodziców – kontynuowała  naukę w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie. Dyrektorem szkoły została mgr Ewa Orlińska. Zatrudniono 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 6 na czas określony – w niepełnym wymiarze. Taka struktura zatrudnienia wynikała z faktu, iż placówka została oddana do użytku w połowie roku szkolnego. Szkoła otrzymała też 1 etat administracyjny oraz 3,5 etatu obsługi. W 2006 roku pani Ewa Orlińska podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Od 1 września 2006 roku dyrektorem szkoły została mgr Mirosława Winnicka. Obecnie dyrektorem jest mgr Leszek Borkowski, który obowiązki dyrektora szkoły pełni od 1 września 2016r.

W 1999r., po reformie oświatowej nasza placówka stała się sześcioletnią szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym. W wyniku reformy oświatowej z 2017r. znów jesteśmy ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym.

Nasza szkoła nosi imię pułkownika Ludwika Głowackiego. Należymy do grona szkół gminy Młodzieszyn noszących imiona bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku. Krzewiąc ideę naszego Patrona promujemy w procesie dydaktyczno-wychowawczym wartości związane z wytrwałością w dążeniu do wyznaczonych celów, kształtujemy postawy patriotyczne. Opiekujemy się grobami żołnierskimi i miejscami Pamięci Narodowej.

Na uroczystości nadania szkole imienia obecni byli nie tylko przedstawiciele Gminy Młodzieszyn, rodzina oraz znajomi przyszłego Patrona Szkoły, ale też wielu znakomitych gości.

W lipcu 2010 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, której otwarcie nastąpiło 12 października 2012 roku. W pełni wyposażony obiekt sportowy służy nie tylko uczniom, ale również społeczeństwu lokalnemu. Odbywają się tu różne imprezy sportowe, integracyjne, charytatywne, spotkania, msze rekolekcyjne dla uczniów i mieszkańców Janowa. W budynku znajduje się także siłownia oraz klasopracownia.

W naszej szkole najważniejszy jest uczeń, praca nad przygotowaniem Go do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej, zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Służy temu systematyczny i przemyślany proces dydaktyczno – wychowawczy. To nie tylko nauka, ale także wszechstronny rozwój osobowości, wychowanie ku wartościom, szacunek dla przeszłości, integracja. Życie szkolne toczy się swoim własnym rytmem, wyznaczanym przez pory roku, ważne wydarzenia, tradycję. Odbywają się różnorodne spotkania, zajęcia pozalekcyjne, imprezy, wycieczki.

Zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości szkolnych witamy wiosnę, sprzątamy świat, organizujemy pocztę walentynkową, zabawę choinkową, andrzejki i wiele innych. Aktywnie w naszej szkole działa wolontariat. Pod nazwą Janowska Akcja Charytatywna Twórców (JACHT), corocznie podejmujemy działania mające na celu pomoc potrzebującym. Tradycją jest wiosenny konkurs na kartę i ozdobę wielkanocną. Podczas podsumowania i wręczenia nagród wszystkie prace są licytowane a uzyskane pieniądze wpłacane na konto fundacji.  Uczniowie aktywnie włączają się w zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prowadzimy zbiórkę korków i nakrętek, które przekazujemy potrzebującym.

Niejednokrotnie w naszej szkole gościmy aktorów z ciekawymi spektaklami teatralnymi lub sami przygotowujemy inscenizacje, korzystamy również ze spektakli „Internetowy Teatr TVP dla szkół”, propagujące polską i obcą literaturą dziecięcą i kulturę żywego słowa.

Zapraszamy ciekawych ludzi, przedstawicieli różnych zawodów (pielęgniarki, strażaków, policjantów), artystów ludowych, iluzjonistów. Realizujemy projekt „ludzie z pasją” – spotkania z ludźmi, dla których mottem życia jest „człowiek bez pasji nudzi swoją duszę”.

Wspólnie z uczniami dbamy o wystrój sal lekcyjnych, korytarzy. Systematycznie zmieniamy dekoracje i wystawy prezentujące dorobek artystyczny. Możemy przebywać, pracować i uczyć się pięknych i kolorowych salach lekcyjnych wyposażonych w pomoce naukowe i dydaktyczne. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną salę gimnastyczną, siłownię, plac zabaw, bibliotekę, pracownię komputerową z komputerami stacjonarnymi, laptopy – dla każdego ucznia – pozyskane w programie „cyfrowej szkoły” / jako jedyna szkoła w powiecie sochaczewskim/, „Zdalna+”, „Cyfrowy Obywatel Gminy Młodzieszyn”, tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej TIK. Realizujemy wiele projektów (szklanka mleka, owoce w szkole).

Szkoła aktywnie uczestniczy w programach ministerialnych, rządowych i różnych projektach: „rok szkoły w ruchu”, Ćwiczyć każdy może”, „szkoła promująca zdrowie” – od jesieni 2016r. wpisani jesteśmy na Mazowiecką Listę Szkół Promujących Zdrowie, „młodzi – Odwagi”, „aktywni dla klimatu”, „zmieniam nawyki, zmieniam klimat”, „Nie pal przy mnie proszę” i inne. Dzięki temu promujemy zdrowie i zdrowy tryb życia oraz postawy proekologiczne. Dwa razy w roku, całą społecznością szkolną przygotowujemy i wspólnie jemy śniadania w ramach akcji „Śniadanie Daje Moc” i „Europejski Dzień Śniadania”.

Realizujemy projekty unijne: 2010-2012 „Nowe Szanse dla uczniów Gminy Młodzieszyn”. Od września 2017 do czerwca 2019r. – „Akademia Kluczowych Kompetencji”. W chwili obecnej realizujemy projekt „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn”. dzięki któremu otworzyliśmy nowy oddział dla dzieci 3 i 4 -ro letnich.

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, z której korzystają nie tylko uczniowie dojeżdżający, ale wszyscy potrzebujący. Świetlica zapewnia opiekę, ale też wspomaga w nauce i rozwoju zainteresowań.

Uczniowie, w razie potrzeby, objęci są pomocą logopedy i pedagoga szkolnego.

Kadra pedagogiczna wciąż podnosi swoje kwalifikacje na licznych kursach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Priorytetem szkoły jest dbanie o wysoki poziom nauczania, co przekłada się na bardzo dobre wyniki sprawdzianów zewnętrznych, przygotowanie uczniów do nauki w szkole ponadpodstawowej oraz osiągnięciach naszych wychowanków w konkursach, zawodach, turniejach.

Oferta edukacyjna szkoły jest dostosowana do potrzeb uczniów, umożliwia rozwijanie ich zainteresowań oraz wsparcie dla uczniów z dysfunkcjami, bowiem ukazujemy naukę i uczenie się jako wartość najwyższą. Współpracujemy z różnymi instytucjami, placówkami wspomagającymi rozwój dziecka ze szczególnymi potrzebami /uczeń słabowidzący – współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Laskach/.

Odpowiadając na potrzeby lokalnego środowiska inicjujemy szereg działań w celu integracji całej społeczności. Są to m.in. festyny, pielgrzymki, zawody itp.

W swojej codziennej pracy, szkoła wspierana jest przez sponsorów, partnerów i przyjaciół szkoły. Szkoła jest postrzegana jako placówka bezpieczna, otwarta i przyjazna dla uczniów, rodziców, pracowników i środowiska lokalnego.

Pracownicy obsługi dbają, by w szkole i wokół niej było czysto i przyjemnie. Budynek otoczony jest zielenią i barwnymi kwiatami.