Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

3. Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

4. Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

5. Egzamin ósmoklasisty 14,15,16 maja 2024r.

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

11. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

22 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

12. Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wyrównawczych:

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021 r., poz. 1762 ze zm.) – art. 7 ust. 1, art. 42 ust. 6,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 r., poz. 1603 ze zm.) – § 5 ust. 1, § 6 ust. 1.

 

2.11.2023 – Dzień zaduszny

29, 30.04.2023r. – przed majówką

02.05.2024 – Święto Flagi

14,15,16.05.2024r. – Egzamin Ósmoklasisty

01.06.2024r. – piątek po Bożym Ciele

 

SEMESTRY:

  • I SEMESTR – 04.09.2023r – 31.01.2024r.
  • II SEMESTR – 01.02.2024r. – 21.06.2024r.