Informacje o projekcie

Informacja o projekcie na stronę

Informacja o projekcie na stronę2

W okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. nasza szkoła realizuje projekt pn„Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt jest  przeznaczony jest dla uczniów klas szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Młodzieszynie. Łączna wartość projektu wynosi 488 706,85 zł., finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 252 uczniów/ 121 kobiet województwa mazowieckiego w Młodzieszynie do 30.06.2019r. poprzez objęcie ich ofertą edukacyjną w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe zakładają:

 1. Rozwijanie  kompetencji kluczowych 252U/121K poprzez realizację ciekawych zajęć dodatkowych w 2017/2019r.
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań u 46U/22K poprzez organizację zajęć metodą eksperymentu w 2017/2019r.
 3. Podniesienie wiedzy i umiejętności 40U/18K mających trudności w nauce poprzez organizację zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych w 2017/2019r.
 4. Podnoszenie kompetencji cyfrowych u 46U/22K interesujących się informatyką w 2017/2019r.
 5. Podniesienie kompetencji 12N/ 10K nauczycielom poprzez organizację szkoleń 2017/2019r.
 6. Rozwijanie umiejętności językowej poprzez naukę drugiego języka u 12 U/4K w 2017/2019r.

 

 

W ramach realizacji projektu ,, Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie” są prowadzone następujące zajęcia:

 1. Szkolenia dla nauczycieli
 2. Zajęcia z matematyki metodą eksperymentu
 3. Zajęcia z przyrody
 4. Zajęcia z języka niemieckiego
 5. Wyjazdy edukacyjne

    Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły   w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione materiały dydaktyczne oraz różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki i języka niemieckiego.  Dodatkowym atutem projektu są zaplanowane dla uczniów wyjazdy edukacyjne dwa razy w roku szkolnym, w tym po jednym do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie a także do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.