Harmonogram spotkań

Lp. Termin Tematyka
1. 03.09.2018r. Spotkania z wychowawcami – wybór rad oddziałowych, delegatów do Rady Rodziców.
2. 12.09.2018r. Zebrania z wychowawcami – dokumentacja RODO, dokumenty szkoły – program wychowawczo-profilaktyczny, statut szkoły.
3. 14.09.2018r. Zebranie ogólne – zapoznanie z dokumentacją szkoły, uzupełnienie dokumentów, organizacja pracy szkoły, dziennik elektroniczny…
4. 18.09.2018r. Spotkanie z Radą Rodziców – wybór prezydium Rady Rodziców, organizacja roku szkolnego, dokumentacja szkoły.
5. 20.11.2018r. Spotkanie z wychowawcami – analiza wyników nauczania,

Dzień otwarty – konsultacje.

Pedagogizacja.

6. 24.01.2019r.- Klasyfikacja śródroczna – wyniki.
7. 11.04.2019r. Spotkanie ogólne – śródsemestralne, dzień otwarty.
8. 14.05.2018r. Wyniki w nauczaniu i zachowaniu, przewidywane oceny niedostateczne – dzień otwarty.

Pedagogizacja:

9. Czerwiec 2018r. Spotkanie podsumowujące pracę Rady Pedagogicznej

W trakcie roku szkolnego mogą odbywać się dodatkowe spotkania z rodzicami zgodnie z potrzebami.

Informację otrzymają uczniowie oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i Facebooku.