Harmonogram spotkań

Lp. Termin Tematyka
1. 04.09.2017r. Spotkania z wychowawcami – wybór rad oddziałowych, delegatów do Rady Rodziców.
2. 19.09.2017r. Spotkanie z Radą Rodziców – wybór prezydium Rady Rodziców, organizacja roku szkolnego
3. 27.09.2017r. Spotkanie z rodzicami – organizacja roku szkolnego, dodatkowe zajęcia, projekt Akademia Kluczowych Kompetencji
4. 07.12.2017r.- Spotkanie z wychowawcami – analiza wyników nauczania, Dzień Otwarty, oceny przewidywane.

Pedagogizacja – Dobre relacje, rodzic – nauczyciel

5. 11.01.2017r.- Klasyfikacja śródroczna.
6. 22.03.2018r. Spotkanie ogólne – śródsemestralne, dzień otwarty.
7. 15.05.2018r. Wyniki w nauczaniu i zachowaniu, przewidywane oceny niedostateczne – dzień otwarty.

Pedagogizacja:

8. Czerwiec 2018r Spotkanie podsumowujące pracę RR

 

W trakcie roku szkolnego mogą odbywać się dodatkowe spotkania z rodzicami zgodnie z potrzebami.

Informację otrzymają uczniowie oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i Facebooku.