Harmonogram spotkań

Lp. Termin Tematyka
1.        01.09.2020r. Spotkania z wychowawcami – wybór rad oddziałowych, delegatów do Rady Rodziców. Omówienie zasad funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym.
2.        17.09.2020r. Zebranie ogólne – organizacja pracy szkoły, spotkanie z wychowawcami, spotkanie trójek klasowych – wybór prezydium Rady Rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny, statut szkoły..
3.        26.11.2020r. Spotkanie z wychowawcami – analiza wyników nauczania,

Dzień otwarty – konsultacje.

Pedagogizacja – „Bunt nastolatka – jak sobie z nim radzić”

4.        14.01.2021r.- Klasyfikacja śródroczna – wyniki.
5.        14.04.2021r. Spotkanie ogólne – śródsemestralne, dzień otwarty.
8. 13.05.2021r.? Wyniki w nauczaniu i zachowaniu, przewidywane oceny niedostateczne – dzień otwarty.

Pedagogizacja: „Jak działa wzmocnienie” O wzmocnieniach pozytywnych i negatywnych”

9. Czerwiec 2021r. Spotkanie podsumowujące pracę Rady Rodziców

 

W trakcie roku szkolnego mogą odbywać się dodatkowe spotkania z rodzicami zgodnie z potrzebami.

Informację otrzymają uczniowie oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i Facebooku.